กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
     
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562