การส่งเสริมความโปรงใส
     
การส่งเสริมความโปรงใส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2561