การส่งเสริมความโปรงใส
     
การส่งเสริมความโปรงใส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม. 2561