กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
     
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกร์ฑปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564