การบริหารงาน
     
การบริหารงาน ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2561